Устав

УСТАВ
на Сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на обществено полезна дейност
“БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА”

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

член 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ
(1) Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА”, наричано по-долу за краткост “БПФЛ” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на БПФЛ отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
(3) БПФЛ ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА”, което може да се изписва съкратено като БПФЛ, на български език, както и на чужд език Bulgarian Professional Football League, съкратено BPFL
(4) Всяко писмено изявление от името на дружеството трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.
(5) Седалището на БПФЛ е град София, район Триадица, ул. “Димитър Хаджикоцев” №112, офис 1
(6) Адресът на управление на БПФЛ е град София, район Триадица, ул. “Димитър Хаджикоцев” №112, офис 1
(7) БПФЛ е организация с нестопанска цел за общественополезна дейност създадена на основата на доброволно сдружаване на български юридически лица.

член 2. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
Съществуването на БПФЛ не се ограничава със срок или други условия.

член 3. ЦЕЛ НА БПФЛ
БПФЛ има за цел:
1. да подпомага развитието на професионалния футбол и издигане нивото на същия;
2. да организира и провежда националния спортен календар по футбол;
3. да взаимодейства между правителствени и неправителствени органи и организации и физически лица в Република България в областта на спорта и в частност за по ефективната организация и управление футбола в страната;
4. да способства обмена на информация между футболните клубове в страната и в Европейския съюз;
5. да популяризира опита и знанията на водещи европейски и световни клубове и организации във футбола;
6. изграждане на информационна и логистична мрежа за информация по всякакви аспекти в областта на националната система за физическа култура и спорта;
7. осигуряване условия за развитие на професионалния и младежкия футбол в страната;
8. осигуряване представителност на местно, регионално, национално и международно равнище за членовете на БПФЛ;
9. участвува в процесите по хармонизиране и усъвършенствуване на законовата и подзаконова база в интерес на стабилизиране, подобряване и развитие на професионалния футбол, чрез съдействие и помощ на изпълнителните и законодателните органи в Република България в областта на спорта и физическата култура;
10. изработване и участие в програми насочени към развитието на мениджмънта във всички сфери на професионалния футбол в Република България;
11. да посредничи на членовете си и сродни организации в страната и чужбина, включително и за осигуряване на инвестиции за територията на Република България и по съвместни национални и трансгранични проекти.

член 4. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА
За постигане на целите си БПФЛ:
1. организира първенствата и турнирите в националните футболни групи;
2. осигурява съдействие на своите членове за постигане на оптимални условия за професионална изява на състезателите по футбол;
3. разработва, обобщава и информира своите членове за съвременни концепции и методики в развитието на футбола с оглед издигане и повишаване равнището му, както в страната, така и в чужбина;
4. осъществява контакти със сродни организации в страната и чужбина;
5. посредничи за привличането и насочването на средства от български, европейски и световни фондове, банкови и небанкови финансови инструменти, финансиращи проекти за насърчаване и развитие на футбола, образователния и технологичен обмен областта спортта и физическото възпитание в България;
6. събира, обработва, съхранява, предоставя и разпространява информация (без класифицирана информация по смисъла на закона) – директно, чрез каталози, инернет специализирани сайтове, радио и телевизионни реклами и програми, официални канали, чрез постоянии участия в национални и международни форуми;
7. поддържа връзки и обменя информация със сродни организации в други страни, като поверява представителството на своите членове на съответната територия и поема представителството на съответните чужди организации за България;
8. инициира създаването на специализирани комисии и екипи по разработване проекти за финансиране на идейни и работни проекти;
9. подпомага разработване, съгласуване и въвеждане в теорията и практиката на единни критерии за развитието на мениджмънта в сферата на спорта и футбола;
10. участва със свои представители в постоянните комисии на БФС.

член 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БПФЛ
1. Обединява футболните клубове от професионалните лиги, представлява интересите на членовете си пред органите на БФС;
2. Организира и администрира държавните първенства и турнири по футбол съобразно решенията на ИК на БФС, при условията е реда определени във вътрешните актове на БФС за държавните първенства и турнири;
3. Подпомага футболните клубове при лицензирането им, включително сключването на договори и трансфер на състезатели, както и при подготовката и осъществяването на договори за централизирана продажба на рекламни и телевизионни права върху срещите от професионалните групи;
4. Организиране на масови прояви, популяризиращи иновативни мениджърски решения в сферата на футбола – конференции, изложения, симпозиуми  и др.;
5. Изработване на програми и участие в проекти, свързани с развитие и насърчаване на спорта в страната в т.ч. по линия на фондовете на ЕС и други финансови инструменти;
6. Подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и въвеждане и популяризиране на европейския опит в тази област;
7. Реклама и популяризиране на дейността си, чрез различни видове печатни, електронни издания и ИНТЕРНЕТ и установяване на контакти с български и чуждестранни партньори, работещи в същата или подобни сфери;
8. Организиране и провеждане на състезания по футбол самостоятелно или съвместно с БФС и сключване на договори за телевизионно излъчване и реклама;
9. Подобряване на двустранните отношения в областта на спорта/футбола, чрез разработване, съгласуване и въвеждане в теорията и практиката на единни критерии, чрез събиране, обработване, съхраняване, предоставяне и разпространяване на информация (без класифицирана информация по смисъла на закона) – директно, чрез каталози, инернет специализирани сайтове, радио и телевизионни реклами и програми, официални канали, чрез постоянии участия в национални и международни форуми;
10. Привлича и насочва средства от собствени, европейски и световни фондове, банкови и небанкови финансови инструменти, финансиращи проекти за подготовка и формиране на мениджърски потенциал в професионалния футбол;
11. Хармонизиране, усъвършенствуване на законовата и подзаконовата нормативна база в сферата на професионалния футбол и свързаните с него институции и участници на всички нива в социално-икономическия сектор;
12. Представителство и защита интересите на сродни организации и партньори в страната и чужбина;
13. Организира и ръководи специализирани комисии и екипи по разработване проекти без ограничение на мащабите по финансиране на идейни и работни проекти за предоставяне на експертна и пряка практическа помощ за подобряване взаимодействието на професионалните клубове и институциите в страната и чужбина;
14. Създаване на дълготрайни контакти между български и чуждестранни партньори със сходни интереси и дейности;
15. Координиране и съвместни действия с компетентните органи и организации обединени по териториален, регионален, географски, икономически или друг признак, водещи до прозрачност, информираност и подобряващи условията за професионален футбол в България;
16. Оказване методическа и експертна помощ на национално и местно ниво – по реализацията на местни, регионални, национални и международни програми, насърчаващи развитието и обучението на млади мениджърски кадри.

член 6. ФИНАНСИРАНЕ НА БПФЛ
(1) БПФЛ се финансира от следните източници:
1. Членски внос;
2. Отчисления от дейността по чл.5;
3. Приходи от лихви по текущи средства на БПФЛ депозирани в банки и финансови учреждения;
4. Целеви субсидии от страната и чужбина за осъществяване дейността на съобразно рамките на устава на БПФЛ;
5. Приходи от дарения в страната и чужбина.
(2) Членския внос е встъпителен и годишен. Размерът му се определя от Колективния върховен орган на БПФЛ.
(3) Размерът на отчисленията по чл.6, ал.1, т.2 за издръжката на БПФЛ се утвърждава от Колективния върховен орган по предложение на Управителния орган, но не може да бъде по-голям от 20% от цялата брутна сума.
(4) БПФЛ не реализира печалби.
(5) Създава се Фонд “Резервен”
1. В него се заделят неразходваните средства по ал.1, т.2 и ал.3, останали след покриване на разходите на БПФЛ;
2. Средствата във Фонд “Резервен” се управляват от Управителния орган съобразно настоящия Устав и Правилата и реда за осъществяване на общественополезна дейност.
(6) Разходите на БПФЛ са:
1. административни разходи и заплати, счетоводни, съдебни, и други такива, разходи за участие в международни дейности;
2. други разходи, направени в съответствие с разпоредбите на Устава и Правилата за реда и осъществяването на общественополезна дейност на БПФЛ.

ГЛАВА ВТОРА. ЧЛЕНСТВО
член 7. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В БПФЛ
(1) Член на БПФЛ може да бъде само футболни клубове с професионални отбори, които са регистрирани като юридически лица и имат издаден от БФС лиценз, приемащи настоящия устав.
(2) Не могат да бъдат членове на БПФЛ – физически лица и юридически лица, които са в процедура по несъстоятелност и ликвидация.

член 8. ЧЛЕНСТВО В БПФЛ
(1) Членуването в БПФЛ е доброволно и не може да се ограничава според етническа, религиозна или политическа принадлежност на лицата членове на футболния клуб.
(2) Членовете ползуват всички привилегии, отстъпки, права на гласуване, могат да предлагат, бъдат избирани и да избират във всички комисии, органи, форуми, инвестиционни проекти, международно сътрудничество;  внасят искания и получават компетентно обслужване и отговори на всички въпроси; достъп да информационната база за съответното ниво;

член 9. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
(1) Членове на БПФЛ са лицата, които са участвували в учредителното събрание и са подписали учредителния протокол.
(2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба до Управителния орган, включваща и декларация, че съответният кандидат отговаря на условията за членство в БПФЛ, че е запознат и приема устава на БПФЛ.
(3) Кандидати за членство подават до Управителния орган  следните документи:
• МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец) подписана от  управителя и заверена с печата на кандидата;
• протокол от заседание на компетентния управителен орган на футболния клуб, съобразно закона и устава, на което е взето решение за членуване в БПФЛ;
• копие от удостоверение за актуално състояние;
• декларация за дължими данъци, такси, мита и други публични вземания;
• документ от БФС за издаден лиценз на футболния клуб;
• копие от документ за платен годишен членски внос;
• Решение на колективния управителен орган (ако има такъв) за членство.
(3) Кандидатстването може да се извърши лично в офиса на БПФЛ, по пощата или по електронен път – чрез сайта на БПФЛ.
(4) Плащанията се извършват  по безкасов път по сметка на БПФЛ – платежно нареждане.
(5) Управителният орган удовлетворява молбата в срок не по-дълъг от два месеца след постъпването й, ако кандидата за членство отговаря на условията на настоящия устав.
(6) Членството възниква от момента на подаване на молбата до Управителния орган.

член 10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
(1) Всеки редовен член на БПФЛ има право:
1. да участвува в неговата дейност;
2. да участвува и гласува в Колективния върховен орган;
3. да избира и да бъде избиран в Управителния орган;
4. да иска обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения;
5. да иска и получава сведения по въпроси, които засягат интересите му;
6. да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на БПФЛ;
7. да участва в професионалните футболни групи;
8. да ползва отличителния знак и запазено лого на БПФЛ.
(2) Всеки член на БПФЛ е длъжен:
1. да спазва Устава и да изпълнява решенията на управителните органи на БПФЛ;
2. да съдейства за постигане целите на БПФЛ;
3. да заплаща годишния си членски внос редовно, в срок и размер определен от Колективния върховен орган.

член 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
(1) Членството в БПФЛ се прекратява при:
1. напускане с едномесечно предизвестие до Управителния орган;
2. прекратяване на БПФЛ;
3. прекратяване на дейността на юридическото лице;
4. при изключване поради неплащане на членския внос до три месеца след изтичане на едногодишния период, с решение на Управителнния орган сезиран от Президента на БПФЛ или писмено мотивирано становище;
5. при изключване за неспазване Устава на БПФЛ, Решенията на Върховния или Управителния органи, уронване доброто име, авторитета или интересите на БПФЛ или негови членове. Решението за изключване се взема от Колективния върховен орган с мнозинство 2/3 от редовните членове на БПФЛ, по предложение на Управителния орган;
6. при отпадане на футболния клуб от професионалните групи.
(2) При прекратяване на членство, съобщението се публикува и в страницата на БПФЛ.

ГЛАВА ТРЕТА. ОРГАНИ НА БПФЛ
Органи на БПФЛ са Колективен върховен орган, Управителен орган и Президент

РАЗДЕЛ І. КОЛЕКТИВЕН ВЪРХОВЕН ОРГАН (ОБЩО СЪБРАНИЕ)
член 12. СЪСТАВ
Колективният върховен орган е върховен орган на БПФЛ и се състои от всички членове.

член 13. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Колективният върховен орган:
1. приема, изменя и допълва Устава на БПФЛ;
2. приема, изменя и допълва Правилата и реда за извършване на общественополезна дейност, Правилника уреждащ размера и разходването на Фонд “Резервен” на БПФЛ, Устройството и дейността на Управителния орган и други вътрешни правила;
3. избира и освобождава членовете на Управителния орган;
4. приема отчета за дейността на Управителния орган;
5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и утвърждава размера на отчисленията за издръжка на дейността на БПФЛ;
6. разрешава разпореждането с имуществото на БПФЛ;
7. взема решение за изключване на членове от БПФЛ;
8. взема решение за реорганизация, ликвидация и прекратяване на БПФЛ и за сливането му с друго;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове;
10. приема бюджета на БПФЛ;
11. отменя решения на другите органи на БПФЛ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БПФЛ;
12. приема основните насоки и програма за дейността на БПФЛ;
13. взема решения за участие в други организации в и извън страната.

(2) Правомощията по т.9,12 и 13 могат да се възлагат на други органи на БПФЛ.
(3) Решенията на Колективния върховен орган са задължителни за другите органи и членовете на БПФЛ.
(4) Решенията на органите на БПФЛ, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Колективния върховен орган, могат да бъдат оспорвани пред Колективния върховен орган по искане на заинтересованите членове на БПФЛ или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(5) Решенията на Колективния върховен орган подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(6) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на БПФЛ от всеки член на БПФЛ или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

член 14. СВИКВАНЕ
(1) Колективният върховен орган се свиква с писмена покана от Управителния орган по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на БПФЛ. Ако в последния случай Управителният орган в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване, Колективният върховен орган се свиква от съда по седалището на БПФЛ по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща до всеки един член на БПФЛ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БПФЛ, най-малко един месец преди насрочения ден.
(2) Колективният върховен орган се свиква по правило през първото тримесечие на всяка календарна година.

член 15. КВОРУМ
Колективният върховен орган е редовен, ако присъстват повече от половината от всички членове на БПФЛ упълномощени с пълномощни и удостоверяващи правата, с които са натоварени упълномощените. Един представител не може да представлява повече от един член на БПФЛ. Ако на указаната дата, час и място не се явят нужният брой членове, макар редовно поканените да са всички, събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на представените членове.

член 16. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
(1) За дискусиите и решенията на Колективния върховен орган се съставят протоколи, подписани от председателстващия събранието и протоколчика.
(2)  По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.
(3) Гласуването в Колективния върховен орган е явно.
(4) Решенията на Колективния върховен орган се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, съгласно протокола на мандатната комисия, освен в случаите когато този устав не предвижда друго.
(5) За решения по чл.13 ал.1 т.1, т.2, т.6, т.7 и т.8 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на БПФЛ
(6) Решенията на Колективния върховен орган за безвъзмездно разходване на имуществото на БПФЛ се вземат задължително мотивирано, с мнозинство 2/3 от всички членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(7) БПФЛ не може да сключва сделки с лицата по ал. 6, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на БПФЛ или са сключени при общи условия, публично обявени.
(8) Член на Колективния върховен орган няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до юридически лица, в които той е ръководител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(7) Всеки член на БПФЛ има право на един глас в Колективния върховен орган и го упражнява чрез пълномощник въз основа на писмено пълномощно или по силата на регистрацията. Едно лице може да представлява не повече от един член. Преупълномощаване не се допуска.

РАЗДЕЛ ІІ. УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

член 17. ИЗБОР, МАНДАТ И СЪСТАВ
(1) Управителният орган се избира от Колективния върховен орган на БПФЛ.
(2) Ако при избора на Управителен орган двама или повече кандидати имат равен брой гласове, за тези кандидати се прави ново гласуване при същите изборни условия.
(3) Членовете на Управителния орган се избират за срок от пет години.
(4) Управителният орган се състои от Президента на БПФЛ и 10 клуба, представлявани от надлежно упълномощен или регистриран представител.

член 18. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Управителният орган изпълнява решенията на Колективния върховен орган и направлява дейността на БПФЛ.
(2) В работата си Управителният орган се ръководи от Правилата и реда за извършване на общественополезна дейност на БПФЛ.
(3) Управителният орган:
1. определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнение на решенията на Колективния върховен орган;
3. разпорежда се с движимито имущество на БПФЛ с оглед и съобразно целите и предмета на дейност на БПФЛ, като своевременно информира Колективния върховен орган за извършеното разпореждане и носи отговорност пред него за виновно накърняване правата на БПФЛ;
4. определя размера на паричните средства за годишния представителен лимит на Президента на БПФЛ
5. подготвя и внася в Колективния върховен орган проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Колективния върховен орган отчет за дейността на БПФЛ;
7. утвърждава административната структура на БПФЛ, определя реда и организира извършването на дейността на БПФЛ и носи отговорност за това;
8. образува свои постоянни или временни специализирани органи /комисии, работни групи/, като определя състава и задачите им;
9. подготвя и представя на Колективния върховен орган проект за правилник на БПФЛ;
10.  приема нови членове на БПФЛ;
11.  определя адреса на БПФЛ;
12.  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

член 19. СВИКВАНЕ
(1) Управителният орган се свиква на заседание от Президента, когато това е необходимо, но не по-рядко от веднъж на два месеца.
(2) Президентът е длъжен в седемдневен срок да насрочи заседание на Управителния орган по искане на минимум 1/3 от членовете му. Ако той не стори това, Управителният орган се свиква от всеки един от заинтересованите членове.
(3) Първото заседание на новоизбрания Управителен орган трябва да се състои най-късно седем дни след избирането му от Колективния върховен орган.
(4) Заседанията на Управителния орган са законни ако присъстват повече от половината от членовете му.

член 20. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
(1) Решенията на Управителния орган се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове. В случаите на чл.18, ал.3 т.3, т.4 и т.7, е необходимо мнозиноство от всички членове на Управителния орган. В отделни случаи Управителния орган може да реши гласуването да бъде тайно и приемането на решенията да става с квалифицирано мнозинство.
(2) Протоколите от заседанията на Управителния орган се подписват не по-късно от следващото заседание от всички присъствали членове на Управителния орган.

член 21. ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН
(1) В случай, че за член на Управителния орган допълнително възникне пречка, недопускаща по-нататъшното му участие в този орган, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, Управителния орган го отстранява от заседанията си и го предлага за освобождаване на следващото Общо събрание.
(2) Когато член на Управителния орган отпадне от професионалните групи, той автоматично се изключва от Управителния орган и неговият глас се упражнява от Президента, до избирането на нов член.
(3) Овакантеното място в Управителния орган се попълва по реда на чл.13, ал.1, т.3 от настоящия Устав от следващото Общо събрание.

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРЕЗИДЕНТ

член 22. ИЗБОР и МАНДАТ
(1) Президентът се избира от Колективния върховен орган за срок от пет години и е член по право на Управителния орган.
(2) За Президент може да бъде избиран само български гражданин, навършил 21 години, неосъждан с постоянно местоживеене в Република България.
(3) Кандидатите за Президент подават писмена молба с приложена към нея автобиография и свидетелство за съдимост, не по-късно от седем дни преди провеждането на събрание на Колективния върховен орган. Молбата с приложенията се подава до Управителния орган и завежда.
(4) Президентът на БПФЛ работи на обществени начала.

член 23. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Президентът на Управителния орган:
1. се грижи за спазването на Устава на БПФЛ, а също и за защита на интересите му;
2. представлява БПФЛ, води преговори и подписва договори;
3. назначава, ръководи и контролира дейността на администрацията;
4. ръководи заседанията на Управителния орган;
5. извършва други дейности, възложени му от този Устав, Колективния върховен орган  и Управителния орган;
6. получава годишен представителен лимит от парични средства в размер определен от Управителния орган;
7. президентът може да поема задължения по договори с трети лица и да се разпорежда с имущество на БПФЛ, без предварително решение на Управителния орган, в размер до 10 000 лева;
8. Президентът решава дали за дадена дейност да бъде сключен договор (с клиенти, възложители или съизпълнители). Когато един договор, поради неотложни причини е сключен без предварителното решение на Управителния орган, договорът трябва да бъде одобрен от Управителния орган най-късно на следващото заседание след сключването му;
9. Ако Президентът на БПФЛ сключи договор, който Управителния орган или Колективния върховен орган са решили да не сключват или който не е одобрен от Управителния орган или Колективния върховен орган след сключването му, то той отговаря пред БПФЛ и членовете му за всички вреди, които са причинени от такъв договор.
(2) В случай на отсъствие на Президента неговите правомощия се изпълняват от упълномощен от него член на Управителния орган.
(3) При подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на Президента се изпълняват от посочен от Управителния орган друг негов член до провеждането на събрание на Колективния върховен орган.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
член 24. ВОДЕНЕ НА КНИГИ НА БПФЛ
(1) БПФЛ води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) БПФЛ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
(3) Годишният доклад за дейността и финансовия отчет на БПФЛ се представя на хартиен и електронен носител и е публичен. Докладът се публикува в бюлетина и интернет страницата на централния регистър при Министерството на правосъдието.

член 25. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БПФЛ
(1) БПФЛ се прекратява:
1. по решение на Колективния върховен орган;
2. с решение на съда, съгласно чл.13, ал.1, т.3 Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. при условията на чл.48 Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) В случай на заличаване на вписването в централния регистър при условията на т.3, може да заяви повторно вписване не по-рано от изтичането на една година след отпадане на основанията за заличаването му. Това право може да бъде упражнено еднократно.
(3) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересован или прокурора. В случая прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

член 26. ЛИКВИДАЦИЯ
(1) При прекратяване на БПФЛ се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидаторът не е бил определен по ал.2, той се определя от Софийски градски съд.
(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на БПФЛ от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на БПФЛ.
(5) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(6) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

член 27. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е уреден в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

Настоящият устав е приет на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА”, проведено на 27.05.2010 година в град София и отменя действащия до момента Устав на Сдружението.

Решение на Софийски градски съд  от 14.06.2010 година.