Условия

Общи условия за ползване на услугите, предлагани от БПФЛ на поддържания от нея сайт www.pfl.bg

Настоящият  портал е създаден да информира потребителите в България и чужбина.
Чрез снимки, статии, графики и други материали за дейността на БПФЛ и спортния календар в Република България. Услугите се предоставят от БПФЛ за подпомагане и развиване на Интернет услугите и за  популяризиране  дейността на БПФЛ и българския футбол сред  потребителите. БПФЛ декларира, че е собственик на правата и съдържанието на поддържания от нея уебсайт и отговаря на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права, както и на останалите нормативни изисквания в Република България и ще има безкомпромисно отношение към всякакви материали и действия, противоречащи на действащото българско законодателство и всяко  приложимо чуждо право. БПФЛ не носи отговорност за поставените рекламни банери,които имат  подвеждащо или невярно съдържание. Правата върху разположените на уебсайта на БПФЛ текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на БПФЛ. Това се отнася най-вече, но не само, до  размножаването, обработката, и  възпроизвеждането на съдържанията в бази данни или електронни  медии и системи. Всички произведения на уебсайта на БПФЛ се предоставят  изключително за лично ползване. Всяко изготвяне на копия от  oтдаване под наем или предоставяне на копия на компакт дискове е строго забранено.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяната от БПФЛ услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на същата, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да  не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и  всякакви други материали:  противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава  развитие на  ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и  добрите нрави; съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно  Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация, предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител; нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване наразпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните услуги: да не извършва злоумишлени действия по смисъла на т. 1.3.; да уведомява незабавно за всеки случай на извършено да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми за отстраняването им;да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“-ове, „blind links“ и други подобни).

ОПЕРАТОРЪТ няма задължението и  обективната  възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяната услуга.