Документи

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник урежда правилата за работа на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“, наричано за краткост “СДРУЖЕНИЕТО“.
Чл. 2. (1) Управителният съвет извършва своята дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението, решенията на Общото събрание и подзаконовите нормативни актове по материята.
(2) В своята дейност, Управителният съвет и неговите членове се ръководят от принципите на законност, добросъвестност, честност, колегиалност, координираност и сътрудничество.
Чл. 3. Управителният съвет осъществява правомощията си на колективен орган на управление на дейността на СДРУЖЕНИЕТО чрез провеждане на заседания и приемане на протоколни решения.

ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 4. (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни (постоянни) и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат веднъж на 2 (два) месеца.
Чл. 5. (1) Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от Президента с писмена покана, отправена 7 (седем) дни предварително.
(2) Извънредните заседания на Управителния съвет се свикват от Президента с писмена покана по негова инициатива или при писмено искане на най-малко 3 (трима) от членовете.
(3) Ако Президентът не свика извънредно заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от деня на регистриране на писменото искане на най-малко 3 (трима) от членовете, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове с писмена покана.
Чл. 6. (1) Писмените покани и писмените искания за свикване на заседания на Управителния съвет се регистрират.
(2) Поканите, заедно с материалите за заседанията се връчват на ръка или се изпращат по факс или по електронна поща най-късно 2 (два) дни преди деня на провеждането им.
Чл. 7. (1) Заседанията се провеждат по предварително определен дневен ред, в който точка “ Разни“ присъства задължително.
(2) В точка “Разни“ могат да се разглеждат въпроси, след представена от вносителите обосновка относно важността или неотложността на проблема.
Чл. 8. (1) Едно заседание е законно и може да се проведе, ако на него присъстват най-малко 6 (шест) члена от 11 (единадесет) членния състав на Управителния съвет. При наличие на обстоятелства по чл. 21 от Устава на БПФЛ, Президентът упражнява гласа на отпадналия член на Управителния съвет.
(2) За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна, технологично-комуникационна или друг вид връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Начинът на гласуване на този член на Управителния съвет се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл. 9. (1) Заседанията се ръководят от Президента на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) В случай на отсъствие на Президента заседанията се ръководят от упълномощен от него член на Управителния съвет.
(3) В заседанията на Управителния съвет могат да вземат участие и специалисти от административната структура и/или работните групи на СДРУЖЕНИЕТО, с право на мнение и предложения по въпроси, свързани с тяхната компентност.

РЕШЕНИЯ
Чл. 10. (1) Управителният съвет приема решенията с гласуване, като всеки член има един глас.
(2) Гласуването е явно с вот “за“ и “против“. Вотовете „против“ задължително се мотивират и се удостоверяват в протокола на заседанието.
(3) Специалисти от административната структура и/или работните групи на СДРУЖЕНИЕТО участват в заседанията без право на глас.
Чл.11. (1) Решенията на Управителния съвет са законни, ако са взети с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение се подпише със “за“ от 6 (шест) члена на Управителния съвет.
Чл. 12. (1) Членовете на Управителния съвет и другите лица, които са присъствали на заседанията нямат право да предоставят на трети лица – които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО информация за фактите и обстоятелствата за взетите или невзетите решения. За целта, членовете на Управителния съвет и другите лица, имащи право да участват в заседанията подписват  декларация за конфиденциалност.
(2) Информация на трети лица може да се предоставя само от Президента, когато се отнася до интересите на съответното трето лице или Законът налага това.
Чл. 13. (1) Президентът на СДРУЖЕНИЕТО организира и координира дейността на администрацията за изпълнение в срок на взетите решения.
(2) Президентът упражнява текущ контрол по изпълнение в срок на взетите решения.
(3) За ефективното осъществяване на текущия контрол по изпълнение на решенията на Управителния съвет, се  води протоколна книга, до която право на достъп имат членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
(4) При констатиране на неизпълнение или просрочване на изпълнението на взетите решения, Президентът взема съответните организационни и административни мерки

ПРОТОКОЛИ
Чл. 14. (1) Решенията на Управителния съвет се оформят в последователно номерирани протоколи за всяка отчетна /финансова/ година.
(2) Протоколът съдържа:
1. Дата и място на провеждане на заседанията;
2. Час на откриване и закриване на заседанията;
3. Трите имена на присъстващите членове на Управителния съвет;
4. Дневният ред;
5. Взетите решения по отделните точки от дневния ред и съответния вот, с мотивите на членовете гласували “против“;
6. Подписите на членовете на Управителния съвет, присъствали на заседанията.
Чл. 15. (1) Протоколите се съставят по време на провеждане на заседанията и се подписват веднага след тяхното закриване.
(2) Протоколите се съставят в два еднообразни екземпляра, по един за архива на Управителния съвет и един за администрацията на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 16. (1) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО, членовете на Управителния съвет, специалистите, както и заинтересованите трети лица имат право да получат копие или препис-извлечение от протоколите.
(2) Специалистите и заинтересованите трети лица могат да упражнят правото по предходната алинея само за решенията, които са свързани с техните дейности и интереси.
(3) Копията и препис-извлеченията се издават и връчват срещу подпис, след заверяване с гриф “вярно с оригинала“ и подписване от Президента.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Правилникът може да се отмени, изменя и допълва с решение на Управителния съвет, взето с общо 6 (шест) гласа “за, без забележки“ и/или “за, със забележки“.
§2. (1) Промените в ЗЮЛНЦ и Уставът на СДРУЖЕНИЕТО, които водят до нищожност на някои разпоредби на Правилника не водят до нищожност на целия Правилник.
(2) В случаите на промени в ЗЮЛНЦ и Уставът на СДРУЖЕНИЕТО, Правилникът се изменя на първото заседание на Управителния съвет след влизане на промените в сила.
§3. (1) Правилникът се съставя в един екземпляр, и се публикува в сайта на БПФЛ. На членовете на Управителния съвет може да се предостави копие, заверено с гриф “вярно с оригинала“ и подпис на Президента.
(2) Последната страница на Правилника се подписва от всички членове на Управителния съвет, а останалите страници се подписват само от Президента на СДРУЖЕНИЕТО.
§4. Правилникът влиза в сила 17.11.2010 година
Настоящият Правилник е приет единодушно от всички членове на Управителния съвет на заседание, състояло се на 17.11.2010 година, в уверение на което са положените под този Правилник подписи.

 

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) В този Правилник се уреждат правилата и редът за извършване на обществено полезна дейност на „БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.
(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“ гр. СОФИЯ, наричано по-долу за краткост “СДРУЖЕНИЕТО“, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 2. (1) Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в чл. 3, като се използват предвидените средства, посочени в чл. 4 на Устава на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително придобива или отчуждава имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права.
(3) СДРУЖЕНИЕТО може да учредява дружества и да придобива участия в дружества за постигане на целите си.
(4) За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО може да влиза в договорни отношения с местни и чуждестранни физически или юридически лица, както и с държавни институции или други юридически лица с нестопанска цел, както и да се сдружава с тях за осъществяване на съвместна дейност.
Чл. 3. (1) За осъществяване на дейността могат да се назначават специалисти на трудов или граждански договор към СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Управителния съвет утвърждава административната структура на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Трудовите правоотношения възникват с решение на Президента относно длъжностните характеристики, избора на специалисти и възнаграждението за осъществяване на работата на съответната длъжност.
Чл. 4. (1) За осъществяване на дейността могат да се създават работни групи от специалисти.
(2) Специалистите – членове на работните групи могат да бъдат както членове на СДРУЖЕНИЕТО, така и външни на СДРУЖЕНИЕТО лица.
(3) Работните групи се създават с решението на Управителния съвет като с него се определя състава на работната група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.
(4) След приключване на дейността си в определения срок работната група се отчита пред Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО с конкретни проекти, свързани с осъществяване на посочените дейности.
Чл. 5. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния му предмет на дейност.
(2) При осъществяването на тази дейност органите на СДРУЖЕНИЕТО се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6. (1) Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО приема основните насоки за развитие му и програма за съществяването на дейността му.
(2) Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
(3) В програма се определят отделните дейности и мероприятия, които СДРУЖЕНИЕТО ще извършва през съответната спортно-състезателна година в изпълнение на предмета на основната дейност от чл. 5 от Устава на СДРУЖЕНИЕТО, както и конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие.
(4) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на СДРУЖЕНИЕТО в рамките на едномесечния срок от изпращане на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.
(5) Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може да прави възражения и предложения по проекта за програма.
(6) С програмата Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО възлага на Управителния съвет да организира и осъществи планираните дейности и мероприятия и го упълномощава да разходва определените в програмата и  предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използването им.
Чл. 7. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Проектът за бюджет на СДРУЖЕНИЕТО се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на спортно – състезателната година, за която се отнася.
(3) На членовете на СДРУЖЕНИЕТО се предоставя възможност да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.
(4) Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се изпълнява от Управителния съвет.
Чл. 8. (1) Всяка година Управителният съвет изготвя доклад за отчет на дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Докладът трябва да съдържа данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства, финансовия резултат.
(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на СДРУЖЕНИЕТО в рамките на едномесечния срок от изпращане на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.
(4) Общото събрание приема Доклада за дейността на СДРУЖЕНИЕТО след обсъждане.
Чл. 9. (1) Всяка година Управителния съвет след изготвяне на ГФО,  го представя за заверка на  лицензиран  експерт-счетоводител.
(2) Годишният финансов отчет се приема от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) В срок до 31.05. (тридесет и първо число на м.май) на всяка година Управителния съвет представя за вписване в Централния регистър заверения ГФО след приемането му от Общото събрание.

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“

  Чл. 10. (1) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.
(2) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от пари, вещи, вещни права, права на ползване, ноу-хау и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.
Чл. 11. (1) Източниците на средства на СДРУЖЕНИЕТО са от доброволните имуществени вноски на членовете, наеми, имоти, лихви, целеви субсидии и финансиращи програми, дарения от юридически и физически лица, отчисления от дейността по чл.5 от Устава, стопанска дейност, спонсорство.
(2) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им. Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО дължат встъпителен и годишен членски внос.
(3) СДРУЖЕНИЕТО може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти.
(4) СДРУЖЕНИЕТО набира средства и от участие в програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определения в чл. 5 на Устава предмет на дейност, при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.
Чл. 12. (1) Средствата се използват за постигане на целите, определени в чл. 3 на Устава на СДРУЖЕНИЕТО. При осъществяване на дейността си СДРУЖЕНИЕТО разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.
(2) СДРУЖЕНИЕТО може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността, определена в чл. 5 на Устава и при спазване на правилата на българското законодателство.
(3) СДРУЖЕНИЕТО разходва безвъзмездно имуществото си за постигане осъществяването на дейностите в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 13. Разходите, които СДРУЖЕНИЕТО извършва включват:
(1) Разходи за осъществяване на функциите на органите на СДРУЖЕНИЕТО и изпълнението на правомощията им, включващи:
1. Разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо и недвижимо имущество;
2. Разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;
3. Други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на СДРУЖЕНИЕТО включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 4 от настоящия Правилник.
(2) Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност:
1. Разходи за провеждане на футболни срещи у нас и в чужбина;
2. Разходи за провеждане на курсове, семинари, тренировъчни сборове и други изяви, свързани с футбол;
3. Разходи за популяризиране на спортните постижения и прояви по футбол в средствата за масово осведомяване и собствени печатни и други медийни материали;
4. Разходи за разработване на ефективни програми за реконструкция и модернизация на материално-техническата база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 5 от Устава;
5. Разходи за сътрудничество с държавните и общински органи и организации, федерации, спортни клубове и други обществени организации с цел подпомагане и развитие на спорта футбол;
6. Разходи за осъществяване на контакти и договорености за сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина;
7. Разходи за обучение, изследвания, разработване на проекти на членовете на СДРУЖЕНИЕТО с оглед организиране и повишаване на квалификацията и преквалификация на членовете, включително и чрез изучаване на чуждия опит;
8. Разходи за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на футбола.
(3) Разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на СДРУЖЕНИЕТО..
(4) Средствата на СДРУЖЕНИЕТО могат да се използват за организиране, финансиране и извършване и на други, не забранени от закона дейности, свързани с целите на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 14. (1) В случаите, когато приетата програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на СДРУЖЕНИЕТО и външни лица, Общото събрание определя начина за подпомагане и размера на средствата по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на СДРУЖЕНИЕТО, реда и критериите за подбор, по които Управителният съвет определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.
(2) СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на СДРУЖЕНИЕТО и са сключени при публично обявени общи условия. Решението се взема съгласно чл. 15, ал.4
Чл. 15 (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 14 от Правилника, се взема с гласовете на 2/3 (две трети) от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в приетата програма и годишен бюджет на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.
(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.
(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал.3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО с мнозинство от 2/3 (две трети) от всичките му членове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Настоящият Правилник е приет на заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА“ на 17.11.2010 г.
§ 2. Въпросите, неуредени в настоящият Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Уставът на СДРУЖЕНИЕТО и законодателството на Република България.
§ 3. Правилникът се съставя в един екземпляр и се публикува на сайта на СДРУЖЕНИЕТО. На членовете на Общото събрание може да се предостави копие, заверено с гриф “вярно с оригинала“ и подпис на Президента.